NedXis is een vereniging van leveranciers van informatiesystemen die open staat voor de volgende partijen:

  • Leveranciers van informatiesystemen die actief zijn in de domeinen Farmacie en Huisartsenzorg inclusief ketenzorg
  • Organisaties die informatiesystemen voor eigen gebruik ontwikkelen in voornoemde domeinen

Bestuur

Het bestuur van NedXis bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. S. (Sander) De Jong, algemeen voorzitter
  • Dhr. T.J.M. (Theo) Peters, penningmeester en voorzitter vakgroep farmacie
  • Dhr. D. (Dieter) Vorderhake, voorzitter vakgroep huisartsenzorg
  • Dhr. R. (Robert) van Wijk, voorzitter vakgroep algemene zaken

Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar.

Bureau

Het bureau van de vereniging bestaat uit een directeur (Robi Nederlof). De directeur ondersteunt het bestuur bij de voorbereiding en de uitvoering van de jaarplannen en de voorbereiding en vervolgacties van de bestuursvergaderingen. Hij treedt op externe contactpersoon voor de vereniging. 

Vakgroepen

Het bestuur heeft in de vergadering van april 2018 besloten om 3 vakgroepen in te stellen. De vakgroepen huisartsenzorg en apotheekzorg richten zich op de specifieke vraagstukken voor deze domeinen. De vakgroep algemene zaken richt zich op de domeinoverstijgende vraagstukken, zoals bijv. ontwikkelingen t.b.v. de patient.